• Regulamin

Definicje

1. Klient - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Serwisu dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca Zamówienia w ramach Serwisu.

2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.koneserreklamy.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia na Produkty oferowane przez Sprzedawcę.

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

5. Produkty – materiały, towary i usługi będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Serwisu, które tworzone są według indywidualnych ustaleń na zamówienie Klienta.

6. Umowa – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, z wykorzystaniem Serwisu.

7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

8. Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktów.

9. Proces zakupowy - ścieżka zakupowa od momentu wybrania Produktu do momentu złożenia Zamówienia.

 

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania oraz sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych Umów.

1.2. Serwis działający pod adresem www.koneserreklamy.pl prowadzony jest przez Koneser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 39/3, o numerze NIP: 678-005-13-92, REGON: 008150963, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000177777, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wniesiony kapitał zakładowy 50 000 zł, zwanej dalej Sprzedawcą.

1.3. Informacje o Produktach podane w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

II. Zasady korzystania z Serwisu

2.1. Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty Sprzedawcy jest założenie konta w Serwisie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, w tym podanie aktualnego adresu e-mail.

2.2. Założenie i posiadanie konta w Serwisie oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo jego zmiany, która skuteczna będzie od dnia publikacji jego wersji pod adresem www.koneserreklamy.pl/regulamin/.

2.3. Klientem Serwisu mogą być wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Serwisu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.

2.4. Serwis nie prowadzi sprzedaży Produktów na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), tj. na rzecz osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, nie prowadzi również sprzedaży Produktów konsumpcyjnych.

2.5. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

2.6. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

2.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.

2.8. Klient Serwisu nie może:

a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystać z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

c) rozsyłać lub umieszczać w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystać z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

2.9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku,

b) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży – Proces zakupowy

3.1. Przedmiotem zawarcia Umowy są Produkty, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.

3.2. W celu zawarcia Umowy należy założyć konto w Serwisie, dodać Produkt prezentowany w Serwisie do koszyka. Przy każdym Produkcie znajdują się dostępne parametry, które Klient samodzielnie wybiera/określa. W zależności od wybranych parametrów Produktu pojawia się cena Produktu i data jego wysyłki. Następnie po kliknięciu w przycisk „Zamówienie” Klient wybiera sposób i adres dostawy oraz formę płatności za Zamówienie. Klient potwierdza złożenie Zamówienia klikając przycisk „Zamów i zapłać”. Klient przed kliknięciem przycisku „Zamów i zapłać” wpisuje w formularzu dane niezbędne do wystawienia faktury.

3.3. Proces składania Zamówienia kończy się w momencie wyboru przez Klienta opcji „Zamów i zapłać”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji w Serwisie wysyłana zostanie wiadomość, potwierdzająca przyjęcie przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności przesyłane będą bieżące informacje o przebiegu realizacji tego Zamówienia.

3.4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych oraz płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy (dla zleceń opłaconych przelewem lub przy wykorzystaniu systemów płatniczych „Przelewy24” oraz „PayU”)

3.5. Akceptacja przez Klienta wszystkich przesłanych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy oraz, dla Zleceń już opłaconych lub „za pobraniem”, oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku/produkcji.

3.6. Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach Serwisu Produktów są ściśle określone i indywidualnie ustalane przez Klienta, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.

3.7. Zamówienie, które nie zostało opłacone lub jest „za pobraniem”, ale nie dokonano w nim akceptacji plików, ważne jest przez 30 dni, po upływie których zostanie automatycznie usunięte z konta użytkownika.

3.8. Z Klientami, którzy złożyli Zamówienie i je opłacili, ale nie dokonali akceptacji plików, po 30 dniach od momentu zaksięgowania płatności na koncie, skontaktuje się konsultant w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

3.9. Dokonanie płatności możliwe jest przed akceptacją plików graficznych. W ciągu 7 dni od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawca wystawi fakturę, zgodnie z przyjętymi zasadami księgowymi.

3.10. Klient może anulować Zlecenie opłacone przelewem, ale tylko do momentu akceptacji plików graficznych.

3.11. Klient, który opłacił anulowane Zlecenie przelewem, najdalej w ciągu 14 dni roboczych otrzyma zwrot środków pomniejszonych o koszty administracyjne wynikające z czynności, jakie Sprzedawca musi podjąć by anulować rozpoczęty proces realizacji zlecenia. Wspomniane koszty wynoszą 50 zł brutto. Sprzedawca wystawi wówczas fakturę korygującą umniejszającą wartość Zlecenia.

3.12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dokładne godziny akceptacji plików oraz terminy realizacji określone są na stronie Serwisu.

3.13. Sprzedawca ma prawo odstąpić od zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia z przyczyn technologicznych, którymi są w szczególności awaria używanych w toku procesu produkcyjnego urządzeń lub wystąpienie nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej.

 

IV. Dostawa i terminy realizacji

4.1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich.

4.3. Cena dostawy Produktów podana jest w opsisie Produku. W przypadku dostawy kilku Produktów w jednej paczce, łączna cena dostawy podana jest w koszyku zamówienia.

4.4. Termin realizacji dostawy określony jest dla poszczególnych Produktów odrębnie i przedstawiony w Serwisie. Liczony jest w dniach roboczych od momentu opłacenia zamówienia i akceptacji przez Klienta podglądu miniatury wydruku grafiki lub akceptacji plików drogą elektroniczną oraz określa czas w jakim dany Produkt zostanie wysłany do Klienta od Sprzedawcy.

4.5. Sprzedawca dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji i dostawy Zlecenia wynikającą z przyczyn losowych i niezależnych od Sprzedawcy, takich jak: braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego; opóźnienia występujące po stronie dostawców przesyłek czy awarie urządzeń używanych w toku procesu produkcyjnego lub wystąpienia nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Sprzedawcy względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy.

4.6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Zamówienia przechodzi na Klienta z chwilą, gdy wysyłka przekazana została podmiotowi wykonującemu transport lub w chwili wydania Produktu Klientowi, w przypadku odbioru osobistego. Gdy wysyłka zostaje opóźniona na życzenie Klienta, to ryzyko uraty lub uszkodzenia zamówienia przechodzi na niego z chwilą zgłoszenia gotowości do wysyłki.

 

V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania, kartonu i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: opłata za wysyłkę Zamówienia, opłata za pobraniem pieniężnym, dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów.

5.2. Płatności za Zamówienie można dokonać:

a) za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych,

b) korzystając z przelewu bankowego,

5.3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez systemy płatnicze są przekazywane firmom prowadzącym  wspomniane systemy. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez system płatniczy.

5.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.

5.5. Dokonując zakupów w Serwisie, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.

5.6. Sprzedawcy przysługuje prawo do wyłączenia lub ograniczenia niektórych sposobów dokonywania płatności, jak też do zmiany wybranego sposobu płatności po zawarciu Umowy.

 

VI. Materiały i pliki graficzne do druku

6.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść projektu graficznego otrzymanego od Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Sprzedawca ma prawo odmówić jego realizacji.

b) za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego otrzymanego od Klienta.

c) za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do duku. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.

d) za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych plików graficznych.

6.2. Projekty graficzne, które Sprzedawca otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych w Serwisie.

6.3. Sprzedawca nie ma obowiązku sprawdzania projektu graficznego przesłanego przez Klienta, chyba że wyraźnie taką kontrolę uzgodniono. Aby ograniczyć ewentualne błędy, które mogą powstać w trakcie pracy z plikami graficznymi Sprzedawca może sprawdzić poprawność przygotowania pliku do druku, wtedy w przypadku niezgodności projektów przesłanych przez Klienta z instrukcją umieszczoną w Serwisie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją plików graficznych.

6.4. Dane przesyłane do Sprzedawcy archiwizowane są bezterminowo. Pliki graficzne dodane do zamówień będą usuwane z systemu po 2 miesiącach od ich ostatniego wykorzystania.

6.5. Na potrzeby transferu danych (plików graficznych do druku) drogą elektroniczną Klient zobowiązany jest stosować programy do przesyłania plików oraz zabezpieczające przed wirusami komputerowymi. Zabezpieczenie danych należy do powinności Klienta. Sprzedawca jest uprawniony do wykonania kopii.

6.6. W przypadku gdy Klient zamówił wykonanie projektu graficznego przez Sprzedawcę, proces przygotowania grafiki wygląda następująco:

a) Sprzedawca przyjmujemy od Klienta zamówienie na przygotowanie projektu graficznego

b) Klient przesyła Sprzedawcy wszelkie niezbędne elementy potrzebne do wykonania projektu: logo, dane adresowe, treści reklamowe, zdjęcia oraz założenia projektu

c) Sprzedawca przygotowuje projekt graficzny według wytycznych, nie więcej niż 3 wersje do wyboru

d) Sprzedawca przesyła wizualizacje do wglądu Klienta drogą mailową. W razie otrzymania od Klienta wytycznych, Sprzedawca modyfikuje i nanosi zmiany, nie więcej niż 3 korekty do jednej wybranej wersji grafiki. Zmiany są wykonywane w ciągu 2 dni roboczych, w zależności od czasu odpowiedzi Klienta i kolejności projektów w kolejce. Klient zobowiązany jest bardzo dokładnie sprawdzić całą treść zamówionej grafiki pod kątem błędów zarówno redaktorskich jak i rzeczowych oraz wygląd projektu każdej kolejno nadesłanej wersji.

e) Jeżeli nie wnosi żadnych poprawek, Klient akceptuje projekt poprzez przesłanie na e-mail potwierdzenia akceptacji otrzymanej grafiki. Akceptacja projektu do druku ostatecznie zamyka proces dokonywania zmian. Po dokonaniu akceptacji, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za błędy występujące w wydrukowanej pracy, które nie zostały przez niego wskazane na etapie projektowania.

6.7. Ceny wykonania przez Sprzedawcę projektu graficznego dla Klienta, ustalane są indywidualnie dla każdego projektu. Kwota zamówionych w Serwisie Produktów zostanie powiększona o wartość zamówionego projektu graficznego.

 

VII. Reklamacje

7.1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest otrzymanie przez Sprzedawcę od Klienta drogą mailową na adres: kontakt@koneserreklamy.pl, pisemnej reklamacji z dokładnym opisem usterek, niezgodności oraz zakresu żądania reklamacyjnego. Sprzedawca przekaże wtedy Klientowi dalsze kroki postępowania reklamacyjnego.

7.2. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 2 dniu po dniu otrzymania Produktu lub nie później niż 2 dnia po dniu ujawnienia wady, gdy ta wyszła na jaw. W przypadku uchybienia powyższym terminom, roszczenia gwarancyjne Klienta związane z wadą wygasają.

7.3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia, co stanowi termin nieprzekraczalny dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego.

7.4. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości reklamowanego Produktu. Sprzedawca dopuszcza możliwość rozpatrywania reklamacji na podstawie dokumentacji zdjęciowej przesłanej drogą elektroniczną, bez konieczności odsyłania towaru. Decyzja o sposobie rozpatrzenia należy do Sprzedawcy. 

7.5. W przypadku konieczności odesłania do Sprzedawcy reklamowanego Produktu, Produkt ten:

a) powinien zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu oraz zabezpieczony kartonem, w stanie umożliwiającym jego bezpieczny transport.

b) przesyłany jest do Sprzedawcy na koszt Klienta, a w przypadku uznania reklamacji zostanie refundowany (przez korektę kosztu z faktury sprzedaży o kwotę poniesioną przez Klienta popartą kopią faktury kosztowej Klienta). Koszt odesłania reklamowanego towaru powinien być kosztem przesyłki standardowej. Sprzedawca nie pokrywa kosztów przesyłek ekspresowych w procedurach reklamacyjnych. W przypadku, jeśli reklamacja nie zostanie uznana, koszty transportu obciążają Klienta.

7.6. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana przez Sprzedawcę:

a) Sprzedawca według własnego wyboru - dostarczy Klientowi w miejsce Produktu wadliwego Produkt wolny od wad albo usunie wadę, chyba że w porozumieniu z Klientem cena za wadliwy Produkt zostanie obniżona przez Sprzedawcę proporcjonalnie do istniejących i udokumentowanych wad.

b) dostawa Produktu wolnego od wad lub usunięcie wady nastąpią w możliwie jak najszybszym terminie, uwzględniającym charakter i istotę wady oraz ewentualną konieczność sprowadzenia z zagranicy Produktu wolnego od wad lub części zamiennych do naprawy. O terminie Sprzedawca powiadomi Klienta niezwłocznie po ustaleniu charakteru wady. Maksymalny termin zaspokojenia roszczenia reklamacyjnego nie może przekroczyć 30 dni roboczych.

c) Dostawa Produktu wolnego od wad realizowana jest na koszt Sprzedawcy na adres podany w zamówieniu przesyłką standardową. Wysyłka ekspresowa możliwa jest po opłaceniu różnicy w cenie pomiędzy przesyłką standardową a ekspresową przez Klienta.

7.7. Do złożenia reklamacji wymagane jest przedstawienie dowodu zakupu Produktu.

7.8. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie lub w dzień wolny od pracy, będą uznawane za złożone w najbliższym, kolejnym dniu roboczym.

7.9. Z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej Sprzedawca gwarantuje, iż dostarczone przez niego Produkty będą odpowiadać ich specyfikacji w chwili dostawy i będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Szczegółowe zasady dotyczące okresu gwarancji poszczególnych produktów oferowanych przez Sprzedawcę zostały określone w ich opisach dostępnych w Serwisie. Gwarancja na wydruki wynosi natomiast odpowiednio: dla produktów używanych na zewnątrz (np. flagi) - 1 miesiąc, dla wydruków tekstylnych używanych w pomieszczeniach - 3 miesiące, dla wydruków roll-upów, ścianek na tworzywach sztucznych używanych w pomieszczeniach - 6 miesięcy. Torby transportowe nie są objęte gwarancją.

7.10. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wad, wynikających z niedozwolonego, niewskazanego lub niewłaściwego użycia, uszkodzenia celowego, zaniedbania, nieprawidłowych warunków pracy, niestosowania się do instrukcji Sprzedawcy (ustnych lub pisemnych), przeróbek lub naprawy Produktu wykonywanych przez osoby trzecie bez zgody Sprzedawcy oraz za wady powstałe po przejściu ryzyka na Klienta.

7.11. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji. Dodatkowo z uwagi na stosowaną technologię druku podczas produkcji może powstać 10% rozbieżności w zakresie kolorów, rozmiaru i wagi Produktu.

7.12. Odpowiedzialność Sprzedawcy związana z niewykonaniem Produktu lub procedurą reklamacyjną zostaje ograniczona do wysokości ceny lub wynagrodzenia zapłaconego za daną Umowę. Ponadto Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści Klienta oraz szkody pośrednie.

7.13. Postępowanie reklamacyjne nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za całe Zamówienie w terminie określonym w dokumencie sprzedaży.

 

VIII. Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu Serwisu

8.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@koneserreklamy.pl.

8.3. Zgłaszając błąd w działaniu Serwisu Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

 

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z korzystania przez Klienta z Serwisu jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Serwisie pod adresem www.koneserreklamy.pl/regulamin i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

9.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, a Klient oświadcza, iż przy każdym złożeniu zamówienia będzie zapoznawał się z aktualnym brzmieniem niniejszego Regulaminu.

9.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych.

9.6. W przypadku gdy poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

  • Sklep zamknięty

Sklep został tymczasowo deaktywowany, prosimy spróbować za kilka dni.